LIGHTHOUSE

LIGHTHOUSE studien

Fas 3-studien LIGHTHOUSE är en randomiserad, öppen fas 3-studie som ska utvärdera melflufen och dexametason i kombination med daratumumab jämfört med enbart daratumumab i patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom som är refraktära mot ett immunmodulerande läkemedel (ImiD) och en proteasomhämmare (PI) eller som har genomgått minst tre tidigare behandlingslinjer, inklusive en IMiD och en PI.

Syftet är att utvärdera effekten och säkerheten av en kombinationsbehandling med melflufen plus daratumumab jämfört med daratumumab.

Studien rekryterade den första patienten i december 2020.

LIGHTHOUSE-studien kommer att avslutas med ofullständigt antal patienter, så det kommer inte att vara möjligt att dra några relevanta vetenskapliga slutsatser från dessa data.