Klinisk program - pausat

Den kliniska utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska och maligna sjukdomar baseras på vår plattform för peptidlänkade läkemedel.

Oncopeptides har beslutat att minska aktivitetsnivån i det kliniska programmet för melflufen (INN melfalan flufenamid), för att förstärka bolagets kassa och samtidigt stödja den pågående ansökningsprocessen för marknadsgodkännande i Europa.

Läs pressmeddelandet - Oncopeptides fokuserar det kliniska utvecklingsprogrammet och förstärker kassan

Prövare och patienter ska vara medvetna om att rekryteringen till Oncopeptides kliniska studier tillfälligt har stoppats, vilket innebär att vi för närvarande inte rekryterar nya patienter. Om patienter redan deltar i studier och får melfalan flufenamid kan de fortsätta behandlingen förutsatt att de informeras om riskerna och undertecknar ett reviderat skriftligt informerat samtycke.

Melflufens kliniska utvecklingsplan

 

OPD5 Clinical development plan

Vår inriktning

Vi fokuserar på den sena utvecklingsfasen av vår ledande produktkandidat melflufen i multipelt myelom, vi rekryterar patienter till vår studie i AL-amyloidos, ASCENT, som är den första studien utanför myelomområdet, och vi förbereder kliniska studier för OPD5, den andra läkemedelskandidaten som utvecklats från vår PDC-plattform.

FDA-godkännande och EMA ansökan

Melfalan flufenamid också benämnt melflufen, är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Våra kliniska studier genererar mängder av data om melflufens effekt och säkerhetsprofil i olika patientgrupper med multipelt myelom. Den 26 februari 2021 godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, PEPAXTO® (melfalan flufenamid, även kallad melflufen), baserat på den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON. Den 16 april lämnade vi in en ansökan om villkorat marknadsgodkännande till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för melflufen (INN melphalan flufenamid) i EU.

Robust kliniskt program

Melflufen utvärderas just nu i ett omfattande kliniskt prövningsprogram. Den kliniska strategin har utvecklats över tid. Den baserades ursprungligen på resultaten från vår första kliniska studie, O-12-M1, en fas 1/2-studie i multipelt myelom som genomfördes under perioden 2013–2017.

Klinisk utvecklingsstrategi

Vår kliniska utvecklingsstrategi är att etablera melflufen som en hörnsten i behandlingen av multipelt myelom efter första behandlingslinjen. För att bredda indikationen utanför multipelt myelom har vi nyligen initierat en studie i AL-Amyloidos, ASCENT. Målet är att fullt ut undersöka vilken nytta melflufen kan ge patienter med svårbehandlade hematologiska sjukdomar.

Nästa läkemedelskandidat i klinisk utveckling

Målet är att utveckla en stadig ström nya läkemedelskandidater framöver och vi räknar med att nominera nya produktkandidater på årsbasis.

O-12-M1

O-12-M1 var en internationell, öppen fas 1/2-studie som genomfördes vid flera center för att etablera dosen av melflufen i kombination med dexametason och undersöka hur patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom, som var refraktära mot den sista behandlingslinjen, svarade på behandlingen.

Läs mer

HORIZON

HORIZON-studien är en registreringsgrundande, enarmad fas 2-studie som genomförs vid flera center och som utvärderar säkerheten och effekten hos melflufen i kombination med dexametason i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom.

Läs mer

OCEAN

Fas 3-studien OCEAN är en global, randomiserad, öppen direkt jämförande studie som utvärderar effekten och säkerheten hos melflufen plus dexametason, med pomalidomid och dexametason i patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom.

Läs mer

ANCHOR

ANCHOR är en öppen fas 1/2-studie som utvärderar säkerheten och effekten hos melflufen och dexametason i kombination med antingen daratumumab eller bortezomib i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom.

Läs mer

LIGHTHOUSE

Fas 3-studien LIGHTHOUSE är en randomiserad, öppen fas 3-studie som ska utvärdera melflufen och dexametason i kombination med daratumumab jämfört med enbart daratumumab i patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom.

Läs mer

BRIDGE

Fas 2-studien BRIDGE är en öppen, enarmad studie utformad för att utvärdera farmakokinetik, säkerhet och effekt hos melflufen i kombination med dexametason i patienter med multipelt myelom med nedsatt njurfunktion.

Läs mer

PORT

Fas 2-studien PORT är en öppen, randomiserad cross-over-studie, som jämför säkerhet, tolerabilitet och effekt av perifer administrering med central intravenös administrering av melflufen i kombination med dexametason i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom.

Läs mer

ASCENT

Fas 1/2-studien ASCENT är den första studien med melflufen utanför multipelt myelom. Studien är en öppen studie som utvärderar melflufen och dexametason i patienter med AL-amyloidos. Patienterna har genomgått minst en tidigare behandlingslinje.

Läs mer