Våra kliniska studier

Syftet med vårt kliniska studieprogram är att etablera melflufen som en möjlig hörnsten i behandlingen av relapserande refraktärt multipelt myelom.

Oncopeptides PDC platform

Klinisk utveckling

Den kliniska utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska och maligna sjukdomar baseras på vår plattform för peptidlänkade läkemedel. Vi fokuserar på den sena utvecklingsfasen av vår ledande produktkandidat melflufen i multipelt myelom.

Läs mer

Regulatorisk strategi

FDA gör för närvarande en prioriterad granskning av Oncopeptides-inlämning av en ny läkemedelsansökan för påskyndat godkännande av melflufen i kombination med dexametason i trippelklass eldfast multipelt myelom.

Läs mer

O-12-M1

O-12-M1 var en internationell, öppen fas 1/2-studie som genomfördes vid flera center för att etablera dosen av melflufen i kombination med dexametason och undersöka hur patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom, som var refraktära mot den sista behandlingslinjen, svarade på behandlingen.

Läs mer

HORIZON

HORIZON-studien är en registreringsgrundande, enarmad fas 2-studie som genomförs vid flera center och som utvärderar säkerheten och effekten hos melflufen i kombination med dexametason i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom.

Läs mer

OCEAN

Fas 3-studien OCEAN är en global, randomiserad, öppen direkt jämförande studie som utvärderar effekten och säkerheten hos melflufen plus dexametason, med pomalidomid och dexametason i patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom.

Läs mer

ANCHOR

ANCHOR är en öppen fas 1/2-studie som utvärderar säkerheten och effekten hos melflufen och dexametason i kombination med antingen daratumumab eller bortezomib i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom.

Läs mer

BRIDGE

Fas 2-studien BRIDGE är en öppen, enarmad studie utformad för att utvärdera farmakokinetik, säkerhet och effekt hos melflufen i kombination med dexametason i patienter med multipelt myelom med nedsatt njurfunktion.

Läs mer

ASCENT

Fas 1/2-studien ASCENT är den första studien med melflufen utanför multipelt myelom. Studien är en öppen studie som utvärderar melflufen och dexametason i patienter med AL-amyloidos. Patienterna har genomgått minst en tidigare behandlingslinje.

Läs mer

PORT

Fas 2-studien PORT är en öppen, randomiserad cross-over-studie, som jämför säkerhet, tolerabilitet och effekt av perifer administrering med central intravenös administrering av melflufen i kombination med dexametason i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom.

Läs mer

LIGHTHOUSE

Fas 3-studien LIGHTHOUSE är en randomiserad, öppen fas 3-studie som ska utvärdera melflufen och dexametason i kombination med daratumumab jämfört med enbart daratumumab i patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom.

Läs mer