HC: Skip to main content

Melflufen - Läkemedelskandidat

Melfalan flufenamid också benämnt melflufen, är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Aminopeptidaser är överuttryckta i cancerceller, i synnerhet i långt framskriden cancer och i tumörer med en förhöjd mutationsgrad. Inriktningen mot aminopeptidaser leder till selektiv aktivitet i cancerceller, utan att friska celler påverkas.

Melflufen i multipelt myelom

Melflufen tas snabbt upp av myelomcellerna till följd av sin höga fettlöslighet och hydrolyseras omedelbart av peptidpeptidaser för att frisätta vattenlösliga cellgifter som stängs in i myelomcellen. Aminopeptidaser är överuttryckta i tumörceller och särskilt i långt framskriden cancer och i tumörer som i hög utsträckning muterar.

In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller än den största alkylerande metaboliten beroende på en ökad koncentration av alkylerare inuti cellen. Melflufen uppvisar cytotoxisk aktivitet mot myelomcellinjer som är resistenta mot andra behandlingar inklusive alkylerare, och har i prekliniska studier också visats hämma DNA-reparation och nybildning av blodkärl.

Melflufenmolekylen

Melflufen molekylen

FDA-godkännande

I USA är PEPAXTO® (melfalan flufenamid) i kombination med dexametason godkänt för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, som genomgått åtminstone fyra tidigare behandlingslinjer och vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal anti-CD38-antikropp.

HORIZON-studien basen för FDA-godkännandet

FDA-godkännandet baseras på resultat från den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON, där melflufen plus dexametason uppvisade en god effekt och en kliniskt hanterbar säkerhetsprofil hos svårbehandlade patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom med främst hematologiska biverkningar och en låg förekomst av icke-hematologiska biverkningar.

Multipelt myelom klassas som en sällsynt sjukdom i USA och Europa och melflufen har beviljats särläkemedelsstatus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

* National Cancer Institute, SEER Cancer Statistics Review 1975–2013 (2016) för patienter i USA och GlobalData (2015).