Socialt ansvar

Oncopeptides tar sin roll och sitt ansvar i samhället på största allvar. Vi strävar efter att bidra positivt överallt där vi verkar – i de länder där vi bedriver försäljning, forskning och tillverkning med våra medarbetare, leverantörer och alla andra intressenter.

Vår uppförandekod ger oss riktlinjer för hur våra medarbetare förväntas agera på en daglig basis. Koden används i vårt dagliga arbete och är fullt integrerad med våra kärnvärden och övergripande företagskultur.

Vi förstår vikten av att ha en väl förankrad företagskultur – en kultur som är flexibel och öppen och inriktad på internationellt samarbete. Vi lade stor kraft på att etablera och formalisera vår värdegrund. Arbetet omfattade bland annat en medarbetarundersökning och workshops för att fånga upp synpunkter och preferenser från hela bolaget. Resultaten från dessa initiativ samlades in av en projektgrupp som utarbetade en engagemangsplattform med våra fem kärnvärderingar.

Läs mer om våra kärnvärden här.

Vårt förhållningssätt till socialt ansvar

I enlighet med SDG 3, god hälsa och välbefinnande, kommer kärnan i vårt arbete med socialt ansvarstagande att vara välbefinnandet hos våra medarbetare, patienter, vårdgivare, leverantörer och intressenter.

Vi genomför medarbetarundersökningar för att kartlägga hur våra medarbetare mår och hur nöjda de är med sina arbeten. Resultaten från dessa hjälper oss att mäta och förbättra våra medarbetares engagemang.

Vi anser att mångfald, inkludering och jämlikhet är nyckelfaktorer för en stimulerande arbetsmiljö och framgångsrik verksamhet. Vi verkar i en global miljö med kunder, leverantörer och andra intressenter med olika bakgrunder. Bolaget har en mångfald av medarbetare när det gäller nationalitet, bakgrund och ålder. Vi har också en bra könsbalans mellan kvinnor och män i organisationen.

Sociala frågor inom verksamheten

Medarbetare har tillgång till alla policys genom plattformen Viva, som också fungerar som plattform för att introducera nya medarbetare. Vårt visselblåsarsystem finns också i Viva för att rapportera om incidenter gällande oetiskt uppförande på arbetsplatsen. Eventuella inrapporterade incidenter tas omhand omedelbart. Inga allvarliga incidenter rapporterades under 2020.

Det är viktigt att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter. Vår förmåga att attrahera och behålla talanger i världsklass förblir en mycket viktig faktor.

Vi engagerar oss i organisationer som har relation till vår verksamhet och som ligger ossvarmt om hjärtat. T ex så var vi under multipelt myelommånaden engagerade i femkilometersloppet/ marchen ”Miles for Myeloma 5K Run/Walk”.

social-sustainability-article.jpg