Ansvarsfull styrning

För att säkerställa god styrning behöver vi system för hur bolaget fattar beslut, uppfyller sina juridiska skyldigheter och uppnår sina operativa krav. Vi har en etisk, värderingsdriven kultur baserad på dialog, respekt och integritet, där frågor behandlas snabbt och öppet. Vi gör detta genom en kultur som är baserad på kommunikation, respekt och integritet.

Vi agerar etiskt och ansvarsfullt med hjälp av vårt policyramverk för att bygga en hållbar organisation. Detta gynnar samhället i stort och skapar värde för våra aktieägare och övriga intressenter. Med god styrning attraherar och behåller vi talanger, kontrollerar kostnader och bygger förtroende hos medarbetare, kunder, patienter, leverantörer och övriga intressenter.

För Oncopetides är det viktigt att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt. Vi har därför stärkt vårt legala team för att minimera risker. Vi fortsätter att utveckla strukturer för att säkerställa att vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Vårt synsätt på ansvarsfull styrning

Upprättande av våra kärnvärden är en nyckelkomponent för att bygga en stark och enad företagskultur som ska genomsyra hela verksamheten och på så sätt förbättra vårt arbetssätt.

Vi ser kontinuerligt över vår uppförandekod för att förbättra medarbetarengagemang.

Vi har fortsatt att utveckla våra bolagsstyrningsstrukturer och arbetssätt. Vi rekryterade en ny General Counsel som haft fokus på att sätta de grundstrukturer vi behöver för att säkerställa snabb och ansvarsfull tillväxt. Vår Head of US Commercial Operations utnämndes under året till General Manager för den amerikanska affärsenheten under 2020. Denna förändring strömlinjeformar organisationen samtidigt som den förbättrar effektiviteten för vår lokala amerikanska organsiation och vårt globala huvudkontor i Stockholm. Vidare är vår struktur nu skalbar då vi bygger en europeisk affärsverksamhet med en liknande struktur. Vi anställde en Head of US Legal & Compliance och ytterligare förstärkt det juridiska teamet med en Legal and Compliance Directors, som utarbetar ett complianceprogram för samverkan med hälso- och sjukvården, och säkerställer att vi följer tillämpliga regelverk.

Styrningsfrågor inom vår verksamhet

Oncopeptides är en kraftigt växande organisation, vilket i sig kan skapa risk. Vi har ett nära samarbete med externa partners såsom den akademiska världen, universitet och vårdgivare, vilket också kan utgöra en ökad risk. Vi är dock fortsatt engagerade i att utveckla de strukturer som krävs för att säkerställa att vi driver och utvecklar vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Vi arbetar brett med att upprätta standardiserade rutiner genom att till exempel förbereda oss för regulatoriska inspektioner med scenarieövningar för att minimera risken att en ansökan för någon av våra läkemedelskandidater skulle få avslag. Vi genomför också kvalitetsgranskningar av våra läkemedelsleverantörer för att säkerställa att de uppfyller alla avtalsenliga skyldigheter.Vi kommer att fortsätta förbättra kvaliteten i vår försörjningskedja, sätta riktlinjer för våra relationer med leverantörer och införa striktare krav på olika etiska aspekter i våra leverantörsavtal. Företag som levererar läkemedelsprodukter till Oncopeptides är redan ålagda att uppfylla strikta regulatoriska skyldigheter och etiska standarder. Vi kommer att se över våra generella serviceavtal avseende arbetsrätt, miljölagstiftning och FN-konventioner om korruption, barnarbete och mänskliga rättigheter.

Antikorruption är ett viktigt och ständigt aktuellt område för läkemedelsbranschen, ett område som vi tar på största allvar. Vi arbetar fokuserat med korruptionsbekämpning och har tagit fram ett utförligt program för detta, inklusive en antikorruptionspolicy.

governance_responsible_article.jpg