Hållbarhet på Oncopeptides

Hållbarhet på Oncopeptides

Att vara ett ansvarsfullt och hållbart bolag är av största vikt för oss. Det gäller i vår relation till medarbetare samt hur bolaget verkar i förhållande till miljön och samhället i stort. Oncopeptides utveckling kan liknas vid en resa. Vi har en tydlig målbild för vårt hållbarhetsarbete och bolagsansvar och vi tar viktiga steg för att komma dit. Vi är ett öppet och transparent bolag och förbereder mätning av nyckeltal som tydliggör hur vi aktivt minskar vår miljöpåverkan och bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt.

Vårt förhållningssätt till ESG

Vi tillämpar en ESG-strategi, vilket innebär att vårt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering omfattar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekter. Vart och ett av dessa tre områden behandlas separat. Vi minimerar vårt miljöavtryck genom att vi arbeta med HR och sociala frågor både för våra medarbetare och i ett bredare samhällsperspektiv. Vi hanterar styrningsfrågor genom att säkerställa att vi arbetar rättvist, öppet med högsta etiska standard.

För att uppnå vår målsättning med ESG-strategin har vi utformat ett policyramverk. En nyckelkomponent i denna process var – och förblir – att föra dialog med intressenter för att säkerställa att vi riktar in oss på relevanta ämnen.

Vi strävar efter att anpassa vår rapportering till de viktigaste nyckeltalen enligt globala hållbarhetsramverk, och vi stödjer vi FN:s Global Compact, ett frivilligt initiativ för att implementera universella hållbarhetsprinciper.

Oncopeptides stödjer också FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och de mål som antagits som förkortat kallas SDG (Sustainable Development Goals). Vi fokuserar på två mål där vi anser att vi har störst påverkan och kan bidra till en positiv förändring. SDG3: God hälsa och välbefinnande - Säkerställa god hälsa och välbefinnande i alla åldrar, och SDG13: Bekämpa klimatförändringarna Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Fortsatt fokus

Under 2021 planerar vi att genomföra en väsentlighetsanalys för att identifiera vilka områden som är viktigast för bolagets hållbarhetsarbete. Detta kommer att bidra till att fokusera arbetet och leda till ett mer strukturerat angreppssätt samtidigt som det stärker vår riskhantering ytterligare. Vi genomför nu en dialog med våra intressenter som kommer att bidra till att forma vårt hållbarhetsarbete och ESG-strategi. Våra intressenters åsikter och förväntningar kommer att ligga till grund för hur vi integrerar och prioriterar relevanta frågor i vårt ESG-arbete och för hur vi ska fortsätta att formalisera vårt förhållningssätt till hållbarhet.

Miljöansvar

Miljöansvar

På Oncopeptides strävar vi ständigt efter att minimera miljöpåverkan från vår egen och våra leverantörers verksamhet. I vår miljöpolicy, som antogs 2017 och som alla medarbetare förväntas efterleva, framhåller vi att miljöpåverkan ska ingå i bolagets beslutsprocesser och att våra produkter inte får förbruka mer naturresurser än nödvändigt. Vi strävar efter att förebygga föroreningar, minska koldioxidutsläppen och arbetar aktivt för att minimera vårt avfall samt vår energi- och vattenförbrukning.

Läs mer

Socialt ansvar

Socialt ansvar

Oncopeptides tar sin roll och sitt ansvar i samhället på största allvar. Vi strävar efter att bidra positivt överallt där vi verkar – i de länder där vi bedriver försäljning, forskning och tillverkning med våra medarbetare, leverantörer och alla andra intressenter.

Läs mer

Ansvarsfull styrning

Ansvarsfull styrning

För att säkerställa god styrning behöver vi system för hur bolaget fattar beslut, uppfyller sina juridiska skyldigheter och uppnår sina operativa krav. Vi har en etisk, värderingsdriven kultur baserad på dialog, respekt och integritet, där frågor behandlas snabbt och öppet. Vi gör detta genom en kultur som är baserad på kommunikation, respekt och integritet.

Läs mer