Valberedning 2023

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB (publ) ska valberedningen inför årsstämman 2023 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna som är villiga att ingå i valberedningen per den 30 september samt av styrelsens ordförande.

Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade Oncopeptides idag att valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 29 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på aktieägarinformation i slutet av september.

  • Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VI L.P.
  • Patrik Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
  • Caroline Mebius, utsedd av Handelbanken Fonder
  • Per Wold-Olsen, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till info@oncopeptides.com (rubrik ”Oncopeptides valberedning”) eller via brev till: Oncopeptides AB (publ), Att: Oncopeptides valberedning, Luntmakargatan 46, SE-111 37 Stockholm, Sverige.

Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 3 april 2023 för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman.