Styrelse

Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ska svara för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter till exempel genom att fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system för uppföljning av de fastslagna målen, fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen.

Det är vidare styrelsens ansvar att säkerställa att korrekt information ges till Bolagets intressenter, att Bolaget följer lagar och regler samt att Bolaget tar fram och implementerar interna policys och etiska riktlinjer. Styrelsen utser även Bolagets VD och fastställer lön och annan ersättning till denne utifrån de riktlinjer som stämman antagit.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Enligt Oncopeptides bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter som valdes av årsstämman i juni 2022.

Samtliga ledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Namn Befattning i styrelsen Styrelse-ledamot sedan Oberoende i förhållande till Innehav i Oncopeptides (1)
Bolaget och dess ledning Större aktieägare AK PO AR
Per Wold-Olsen Ordförande 2018 Ja Ja 389 385 32 854
Brian Stuglik Ledamot 2018 Ja Ja 13 142
Cecilia Daun Wennborg Ledamot 2017 Ja Ja 11 800 13 142
Jennifer Jackson Ledamot 2018 Ja Nej 13 142
Per Samuelsson Ledamot 2012 Ja Nej
Ulf Jungnelius Ledamot 2011 Ja Ja 57 750 13 142
               
(1) Avser eget innehav samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier (”AK”), personaloptioner (”PO”) och aktierätter ("AR"). Personaloptioner som är intjänade enligt gällande villkor berättigar till teckning av 900 aktier per option i Bolaget. Varje aktierätt berättigar till en aktie enligt fastställda villkor. För villkor, se under Bolagsstyrning/Ersättning.
Senast uppdaterad 31 augusti 2022.

Enligt Koden ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid avgörandet av om en ledamot är oberoende eller inte ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen.

Enligt Koden ska vidare minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen också vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Med större aktieägare avses aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget. För att avgöra en ledamots oberoende ska omfattningen av styrelseledamotens direkta och indirekta relationer med den större ägaren vägas in i bedömningen. En styrelseledamot som är anställd eller styrelseledamot i ett företag som är en större ägare anses inte vara oberoende.

Styrelsens ledamöter samt styrelsens bedömning avseende ledamöternas oberoende i förhållande dels till Bolaget och dess ledning, dels till större aktieägare presenteras under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Som framgår gör styrelsen bedömningen att Bolaget uppfyller Kodens krav avseende oberoende.