HC: Skip to main content

Bolagsordning

Nedan bolagsordning antogs på årsstämma den 26 maj 2021.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn skall vara Oncopeptides AB (publ). Bolaget är publikt.

2 § Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva forskning och utveckling, tillverkning, marknadsföring, försäljning och licensiering av läkemedel som kan användas för att behandla såväl lokaliserad som spridd cancersjukdom, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 7 200 000 kronor och högst 28 800 000 kronor.

5 § Aktierna

Antalet aktier skall vara lägst 66 000 000 och högst 264 000 000. Bolagets aktier ska samtliga vara stamaktier vilka berättigar till en röst vardera på bolagsstämman.

6 § Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

7 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleant, utses på årsstämma. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

8 § Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i Dagens industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

9 § Stämmans ordförande

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordföranden valts.

10 § Ärenden på stämman

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordning;
 4. val av en eller två justeringsmän;
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. beslut i fråga om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 8. fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som skall utses av stämman samt;
 9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 10. val av styrelseledamöter;
 11. val av revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter;
 12. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11 § Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

13 § Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).