Oncopeptides i korthet

Oncopeptides i korthet

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget är forskningsdrivet och arbetar målmedvetet för att ta fram innovationer till patienter med stora medicinska behov och förbättra patienternas livskvalitet.

Oncopeptides använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller.

Kommersiell lansering

Pepaxti® (melfalan flufenamid också kallat melflufen) har erhållit försäljningstillstånd i alla EU-länder, i EEA-länderna Island, Lichtenstein och Norge, samt i Storbritannien. Pepaxti är indicerat i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantation. Melflufen har fått ett villkorat godkännande i USA under handelsnamnet Pepaxto®. Produkten marknadsförs för närvarande inte på grund av regulatoriska utmaningar. Oncopeptides har en pågående dialog med FDA om den regulatoriska vägen framåt. 

Patenterade teknikplattformar

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina patenterade teknikplattformar, för peptidlänkade läkemedel (PDC) och NK-cell stimulerare (SPiKE).

Notering och lokalisering

Oncopeptides AB (publ) är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. 

Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget har också en modern anläggning för preklinisk läkemedelsutveckling i Solna.

 

Innovationsresan

Oncopeptides AB (publ) bildades 2000 för att utveckla cancerläkemedel baserat på forskning från några av Sveriges ledande cancerforskare och forskningsinstitut.

Läs mer

Strategi

Efter det nyliga tillbakadragandet av Pepaxto från USA-marknaden, har Oncopeptides vidtagit betydande åtgärder för att åter inrikta bolaget på forskning och utveckling, fokusera det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen, stänga den kommersiella verksamheten i USA och Europa, samt minska organisationen. Syftet är att stärka kassan och bygga en plattform för långsiktig utveckling och tillväxt. Bolaget har också...

Läs mer

Bolagsstyrning

Oncopeptides har ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare. Interna styrdokument omfattar styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering.

Till bolagsstyrning