Företaget i korthet

Oncopeptides är ett biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget är forskningsdrivet och arbetar målmedvetet för att ta fram innovationer till patienter med stora medicinska behov och förbättra patienternas livskvalitet.

Kommersiell lansering

Den 26 februari 2021 godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA PEPAXTO (melfalan flufenamid), i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, som genomgått åtminstone fyra behandlingslinjer och vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38. Efter godkännandet inkluderades PEPAXTO i de nya kliniska riktlinjerna för behandling av multipelt myelom i USA, som ges ut av National Comprehensive Cancer Network® (NCCN).

Den 22 oktober 2021 beslutade bolaget att dra tillbaka PEPAXTO från den amerikanska marknaden efter att data från fas 3-studien OCEAN visat en totalöverlevnad i ITT-populationen med en Hazardkvot på 1,104.

I januari 2022 beslutade Oncopeptides att återkalla det frivilliga tillbakadragandet av Pepaxto i USA, baserat på ytterligare granskning och analyser av heterogena överlevnadsdata från OCEAN och andra relevanta studier. Pepaxto är åter igen ett godkänt läkemedel i USA, men det kommer inte att marknadsföras förrän bolaget nått en ömsesidig överenskommelse med FDA om hur data ska tolkas.

Utvecklad PDC-plattform

Melflufen är den första läkemedelskandidaten som kommer från bolagets egen PDC-plattform. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Den andra läkemedelskandidaten från PDC-plattformen, OPD5, är på väg in i klinisk utveckling. Den 8 juli 2021 begärde FDA att bolaget skulle stoppa rekryteringen av patienter i studier med melflufen och OPD5.

Oncopeptides har en anläggning för preklinisk läkemedelsutveckling i Solna, där man tillhandahåller nödvändiga resurser för att ytterligare utveckla PDC-plattformen och ta fram nya läkemedelskandidater.

Melflufen PDC platform
Melflufen är det första cancerläkemedlet i en ny klass av peptidlänkade läkemedel, PDC, som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Aminopeptidaser är en grupp enzymer som är överuttryckta i cancerceller, inklusive multipelt myelomceller. Melflufens bindning till aminopeptidaser resulterar i en snabb leverans av mycket aktiva cellgifter som skadar DNA och dödar cancercellerna.

Närvaro i ledande biotechkluster

Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget har också en modern anläggning för preklinisk läkemedelsutveckling i Solna.

Oncopeptides AB (publ) är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Innovationsresan

Oncopeptides AB (publ) bildades 2000 för att utveckla cancerläkemedel baserat på forskning från några av Sveriges ledande cancerforskare och forskningsinstitut.

Läs mer

Strategi

Efter det nyliga tillbakadragandet av Pepaxto från USA-marknaden, har Oncopeptides vidtagit betydande åtgärder för att åter inrikta bolaget på forskning och utveckling, fokusera det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen, stänga den kommersiella verksamheten i USA och Europa, samt minska organisationen. Syftet är att stärka kassan och bygga en plattform för långsiktig utveckling och tillväxt. Bolaget har också...

Läs mer

Bolagsstyrning

Oncopeptides har ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare. Interna styrdokument omfattar styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering.

Till bolagsstyrning