Företaget i korthet

Oncopeptides är ett snabbväxande biotechbolag fokuserat på utvecklingen av riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget är forskningsdrivet och arbetar målmedvetet för att ta fram innovationer till patienter med stora medicinska behov och förbättra patienternas livskvalitet.

Kommersiell lansering

Den 26 februari godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA PEPAXTO (melfalan flufenamid), i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, som genomgått åtminstone fyra behandlingslinjer och vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38. Efter godkännandet har PEPAXTO inkluderats i de nya kliniska riktlinjerna för behandling av multipelt myelom i uSA, som ges ut av National Comprehensive Cancer Network® (NCCN).

Utvecklad PDC-plattform

Melflufen är den första läkemedelskandidaten som kommer från bolagets egen PDC-plattform. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Den andra läkemedelskandidaten från PDC-plattformen, OPD5, är på väg in i klinisk utveckling.

Oncopeptides har en anläggning för preklinisk läkemedelsutveckling i Solna, där man tillhandahåller nödvändiga resurser för att ytterligare utveckla PDC-plattformen och ta fram nya läkemedelskandidater.

Oncopeptides börsintroducerades på Nasdaq 2017

Närvaro i ledande biotechkluster

Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm och det amerikanska huvudkontoret i Waltham, Massachusetts, utanför Boston. Därutöver har bolaget ett kontor i Los Altos, Kalifornien, utanför San Francisco. Vi har dessutom en modern anläggning för preklinisk läkemedelsutveckling i Solna.

Oncopeptides AB (publ) har cirka 300 medarbetare och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Innovationsresan

Oncopeptides AB (publ) bildades 2000 för att utveckla cancerläkemedel baserat på forskning från några av Sveriges ledande cancerforskare och forskningsinstitut.

Läs mer

Strategi

Oncopeptides har beviljats ett villkorat godkännande av PEPAXTO (melphalan flufenamide) i USA, samt ansökt om ett villkorat godkännande i Europa. Strategin framöver är att säkerställa en framgångsrik kommersialisering i USA, utveckla produkten för en potentiell breddning av indikationen, marknadsgodkännande och kommersialisering på egen hand i Europa och i andra regioner i samarbete med partners.

Läs mer

Bolagsstyrning

Oncopeptides har ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare. Interna styrdokument omfattar styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering.

Till bolagsstyrning